ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ Barefoot Banana

บริษัท ยูอาร์ยู จำกัด ได้จัดทำเว็บไซต์ www.barefootbanana.co ขึ้น เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าของบริษัทฯ ตลอดจนเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัทฯ กับผู้ใช้บริการ ท่านที่ประสงค์ใช้งานเว็บไซต์นี้ ให้ถือว่าท่านยอมรับและยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

ลิขสิทธิ์ทางปัญญาและเครื่องหมายการค้า

เนื้อหา รูปภาพ และข้อมูลภายในเวบไซต์  www.barefootbanana.co ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท ยูอาร์ยู จำกัด (ยกเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น) บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้มีการลอกเลียน ทำซ้ำ เผยแพร่ดัดแปลง หรือปลอมแปลงเนื้อหาสาระ เครื่องหมายการค้า และสิ่งต่าง ๆ ที่ถูกพัฒนาโดยบริษัทฯ นำไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางการค้าโดยมิได้รับอนุญาต ทางบริษัทฯ มีสิทธิที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ละเมิด