Monthly Archives: July 2022

ฮิโรกะ ลิมวิภูวัฒน์: ผู้สร้างงานศิลปะในหนังสือภาพสำหรับเด็ก

เรื่อง: สราลี อุรุพงศา ฮิโรกะ ลิมวิภูวัฒน์ ดีไซเนอร์เจ้าของแบรนด์เสื้อผ้า VL BY VEE เป็นบุคคลสำคัญที่ก่อร่างสร้างภาพให้หนังสือเล่มแรกของกล้วยเท้าเปล่าอย่าง ‘นกฮูกที่ไม่เคยบิน’ เกิดขึ้นเป็นรูปเป็นร่าง เพราะภาพทุกหน้าในหนังสือเล่มนี้ล้วนมาจากการเพ้นท์ด้วยมือของฮิโรกะผู้เดียว อันที่จริง อาชีพเริ่มแรกของฮิโรกะก่อนที่จะมาเป็นดีไซเนอร์ก็คือนักวาดภาพ [...]

en_USEnglish